Harmonogram Projektu


Program Erasmus +
Akcja K1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
Tytuł projektu: 
„Pokonywanie przeszkód językowych dziś, drogą do naszego sukcesu w przyszłości”

Harmonogram projektu

1.Działania promocyjno – informacyjne
2.Procedura rekrutacyjna z możliwością odwołania
3.Powstanie listy uczestników i listy rezerwowej
4.Przygotowanie wszystkich uczestników projektu:
a) monitoring postępów uczniów w nauce
b) analiza obszarów problemowych z jakimi boryka grono pedagogiczne
c) analiza mocnych i słabych stron w sposobie prowadzenia zajęć
d) przygotowanie koordynatora do zarządzania projektem (udział w szkoleniach, studiowanie dostępnych publikacji)
e) przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne
f) przygotowanie prezentacji o szkole i regionie i kraju
g) poszukiwanie szkoły partnerskiej
5. Sporządzenie Karty Projektu
6. Udział w kursach metodyczno-językowych i sporządzenie sprawozdań podsumowujących szkolenie.
7. Wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy:
a) zastosowanie poznanych metod i technik w nauczaniu
b) zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu wybranych przedmiotów (biologia, wychowanie fizyczne)
c) wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu realioznastwa na dodatkowych zajęciach z języka mniejszości niemieckiej
d) pomoc w nauce języka angielskiego podczas zajęć w świetlicy szkolnej
e) promowanie gier planszowych w języku angielskim podczas zajęć w świetlicy szkolnej
f) założenie i działanie Językowego Klubu Europejskiego
g) promocja programu Erasmus+ i narzędzi Europass
i) nawiązanie kontaktów ze szkołami z innych krajów unijnych

 8. Upowszechnianie rezultatów Projektu idei Programu Erasmus+:
a) spotkanie z nauczycielami niebiorącymi udziału w mobilności w celu zapoznania ich z Projektem i udostępnienie im materiałów szkoleniowych.
b) przygotowanie i publikacja artykułów w lokalnej prasie
c) spotkanie informacyjne i zajęcia pokazowe dla nauczycieli z innych szkół
d) organizacja dni okolicznościowych i wydarzeń (np. Europejskiego Dnia Języków Obcych i Dnia Językowego, Dnia Europy, itp.) we współpracy z innymi szkołami
e) Upowszechnianie rezultatów na stronach internetowych i blogach prowadzonych przez szkołę.
f) informowanie potencjalnych partnerów, sponsorów i innych instytucji oraz osób o uczestnictwie szkoły w Programie Erasmus+ między innymi przy okazji wydarzeń szkolnych takich jak : spotkania z Rodzicami, „Otrzęsiny klas pierwszych”, spotkań społeczności lokalnej

9.Monitorowanie realizacji Projektu:
Koordynator i Dyrektor Szkoły na bieżąco nadzorują działania uczestników Projektu i prace związane z Projektem na każdym etapie jego realizacji

10.Ewaluacja Projektu
a) analiza mocnych i słabych stron uczestniczek Projektu
b) przeprowadzenie wśród uczniów i nauczycieli ankiet przed rozpoczęciem Projektu i po jego zakończeniu) obserwacja zachowania i aktywności uczniów i nauczycieli podczas zajęć w okresie realizacji Projektu
d) śledzenie postępów uczniów (diagnoza klas pierwszych, analiza wyników egzaminów,  miejsca w konkursach)
e) analiza zebranej przez Zespół Projektowy dokumentacji (np. ankiety,sprawozdania, scenariusze zajęć)
f) analiza ewentualnego ryzyka i środków zapobiegających problemom w realizacji Projektu