Opis Projektu

Program Erasmus +
Akcja K1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
Tytuł projektu: 
„Pokonywanie przeszkód językowych dziś, drogą do naszego sukcesu w przyszłości”Cele Projektu:
 - udoskonalenie kompetencji językowych uczestników bezpośrednich i pośrednich projektu (uczniowie, pozostała kadra pedagogiczna), 
- zwiększenie wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania, 
- większe zastosowanie aktywizujących metod nauczania, 
- udoskonalenie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich całości społeczności szkolnej, 
- zacieśnienie więzi i współpracy wśród grona pedagogicznego, 
- wzrost zaangażowania w życie szkoły, 
- niwelowanie skutków wypalenia zawodowego, 
- zwiększenie szkoleniowych i edukacyjnych wyjazdów zagranicznych, 
- założenie i działalność Klubu Europejskiego, - promocja narzędzi Europass oraz europejskich portali edukacyjnych, 
- nawiązanie partnerstw zagranicznych, 
- usprawnienie zarządzania projektami krajowymi i zagranicznymi, 
- nadanie szkole europejskiego charakteru, 
- wzrost prestiżu szkoły w regionie 

             Dzięki projektowi, 7 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w dwutygodniowych zagranicznych kursach w renomowanych szkołach. Będą to: szkolenia metodyczne oraz przygotowujące do nauczania zintegrowanego w języku angielskim CLIL dla językowców, szkolenia typu General English z elementami ICT dla 2 polonistek, matematyczki i wychowawczyni świetlicy szkolnej. Chcielibyśmy czerpać inspiracje i innowacyjne rozwiązania z różnych stron Europy, dlatego wybraliśmy kursy w Irlandii (Cork, Galway), Malcie (St. Julian’s) i Niemczech (Ratyzbona). Większość wyjazdów na szkolenia odbywać się będzie w czasie wolnym – podczas wakacji, gdyż nie chcemy zakłócać i utrudniać normalnego trybu pracy szkoły. Zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje pozwolą na włączenie do realizacji już zaplanowanych innowacji pedagogicznych i być może zaowocują nowymi. W ramach projektu planujemy między innymi prowadzenie wybranych lekcji biologii i wychowania fizycznego w języku angielskim. Wierzymy, że zapewnienie większego kontaktu z językiem obcym zaprocentuje lepszymi wynikami z egzaminów oraz wzmocni zdolności komunikacyjne podczas wyjazdów zagranicznych i wizyt w ramach programów wymian międzynarodowych. Projekt zmniejszy „technology gap” pomiędzy starszymi nauczycielami i młodzieżą. Wpłynie na zmianę w podejściu do nauczania i będzie sprzyjał akceptacji nowych metod i technik, które pojawiają się w edukacji wraz z postępem technologicznym i cywilizacyjnym. Wdrożenie przewidywanych rezultatów projektu pozwoli na podniesienie jakości pracy szkoły i lepsze przygotowanie uczniów z terenu wiejskiego do przyszłego społecznego i zawodowego życia. Projekt nie mógłby zostać zrealizowany bez wsparcia ze strony Samorządu Gminnego, który chętnie wspiera inicjatywy podejmowane przez szkołę. Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. 

Data rozpoczęcia projektu: 01-06-2015 Data zakończenia projektu: 31-05-2017 
Łączny czas trwania projektu: 24 miesiące 

BENEFICJENT Projektu: Gimnazjum w Pawonkowie ul. Szkolna 1 42-772 Pawonków 
KOORDYNATOR Projektu: Elżbieta Walas-Ptak, nauczyciel języka angielskiego  Koordynator Projektu:  Elżbieta Walas-Ptak