Karta Projektu

KARTA  PROJEKTU

1. Nazwa Projektu
„Pokonywanie przeszkód językowych dziś, drogą do naszego sukcesu w przyszłości”
2. Wymiar czasowy Projektu:
01.06.2015 – 31.05.2017
3. Streszczenie Projektu

            Publiczne Gimnazjum w Pawonkowie aplikuje o możliwość realizacji projektu pt. „Pokonywanie przeszkód językowych dziś drogą do naszego sukcesu w przyszłości” w ramach programu Erasmus+. Nasza placówka jest niewielką jednostką, w której uczy się 200 uczniów przy wsparciu 26 pedagogów. Aż siedmiu z nich (27% całości kadry) jest uczestnikami projektu. Niektóre nauczycielki to osoby uczące dwóch przedmiotów (np. język obcy + wychowanie fizyczne, biologia), dlatego ich uczestnictwo w projekcie w widoczny sposób wpłynie na poprawienie jakości kształcenia w gimnazjum.
Szkoła boryka się z problemami, które wydają się być powszechne w większości szkół w Polsce: duże zróżnicowanie poziomu wiedzy i motywacji do podejmowania aktywności naukowej wśród uczniów, spora dysproporcja w zamożności i poziomie wykształcenia rodzin, pewien procent uczniów z mniejszymi szansami, duża liczebność klas. Wielu uczniów startuje w konkursach przedmiotowych, jednak nie mogą oni w pełni rozwijać swoich możliwości z powodu ubogiej oferty zajęć pozalekcyjnych.
Udział w programie Erasmus+ daje szkole szansę na usprawnienie i poszerzenie współpracy nauczycieli w zakresie planowania i  wdrażania ciekawych sposobów pracy z uczniem, a także na lepszy przepływ informacji między pracownikami związany z informowaniem się o ofertach szkoleń i kursów. Językowe kursy wyjazdowe przysłużą się do  wzrostu kompetencji językowych wśród naszych nauczycieli, co przyczyni się do uzyskiwania lepszych rezultatów nauczania języków obcych w szkole. Trzecim celem programu jest świadome stosowanie takich metod kształcenia, które są dostosowane do potrzeb uczniów (należy tu przede wszystkim uwzględnić wpływ nowych technologii na codzienne życie, w tym życie szkoły). Projekt ma się również przyczynić do poznania metod efektywnego motywowania uczniów do nauki języków obcych oraz generalnie do nabycia pozytywnych nawyków uczenia się (ze świadomością konieczności podejmowania kształcenia ustawicznego). W wyniku realizacji projektu powinna się również zwiększyć świadomość i wewnętrzne przekonanie uczniów i nauczycieli do rozwijania swoich postaw i światopoglądu, kompetencji kulturowo-społecznych i obywatelskich. Ostatnim celem naszego projektu jest promowanie znaczenia edukacji wśród naszej niewielkiej społeczności lokalnej (gmina Pawonków liczy ok. 6 000 mieszkańców).

Główne działania projektowe oscylują wokół:
1)      Rekrutacji uczestników, powołania zespołu projektowego i wyłonienia lidera, opracowania celu projektu, jego charakteru, harmonogramu, budżetu, sposobów kontroli i ewaluacji działań, weryfikacji jakości uzyskiwanych celów.
2)      Przygotowywania uczestników projektu do wyjazdów na zagraniczne szkolenia metodyczno-językowe, które ma sprowadzać się do rozlicznych analiz jednostkowych, klasowych oraz całościowych (ogólne wyniki szkoły w testach i rankingach), przygotowania się dydaktycznego i metodycznego, nawiązania współpracy z firmą oferującą wsparcie w zakresie logistyki (zorganizowanie podróży, noclegu, ewentualnego ubezpieczenia, kontakt z organizatorami kursów).
3)      Wyjazdów na kursy do Irlandii, Malty i Niemiec, praca nad umiejętnościami połączona z promocją szkoły w celu nawiązania relacji z innymi kursantami i znalezienia potencjalnego partnera zagranicznego do realizacji wspólnego projektu. Nasza szkoła wciąż nie ma partnera, dlatego bardzo zależy nam na tym, aby podczas realizacji tego projektu udało nam się znaleźć chętną do współpracy szkołę.
4)      Wdrażania poznanych metod do systemu kształcenia szkoły, czyniąc go bardziej dostosowanym do potrzeb uczniów i do potrzeb otaczającej ich rzeczywistości, umieszczając równocześnie placówkę w kontekście europejskim. Zależy nam na szerokim spektrum działania, dlatego cała kadra zostanie przeszkolona w zakresie nowo poznanej wiedzy, a informacje o rezultatach zostaną dostarczone m.in. nadzorującemu nas wydziałowi oświaty.
5)      Ewaluacji i pomnażaniu efektów projektu wśród całej społeczności lokalnej.

4. Kluczowe osoby w Projekcie
Dyrektor Szkoły: mgr Krzysztof Kłobus
Koordynator Projektu: mgr Elżbieta Walas-Ptak
Skład Zespołu Projektowego:
Gabriela Garus
Elżbieta Walas-Ptak
Grażyna Pastuszka
Katarzyna Respondek
Ilona Hadryś
Dagmara Raida


Uczestnicy bezpośredni:
uczniowie i grono pedagogiczne
Uczestnicy pośredni:
społeczność lokalne
5. Główny cel Projektu:
- udoskonalenie kompetencji językowych uczestników bezpośrednich i pośrednich projektu (uczniowie, pozostała kadra pedagogiczna),
- zwiększone wykorzystywanie nowych technologii w procesie nauczania,
- szersze zastosowanie aktywizujących metod nauczania,
- udoskonalenie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich całości społeczności szkolnej,
- zacieśnienie więzi i współpracy wśród grona pedagogicznego,
- wzrost zaangażowania w życie szkoły,
- nawiązanie partnerstwa zagranicznego,

6. Harmonogram zadań:

Zadania do wykonania
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji
Potwierdzenie wykonania
Uwagi, zalecenia
Promocja programu Erasmus+ , spotkania z rodzicami, artykuły prasowe, spotkania z innymi nauczycielami gminy, powiatu, kraju
G. Garus
E. Walas-Ptak
G. Pastuszka
K. Respondek
I. Hadryś
D. Raida

01.06.2015 – 31.05.2017
akceptacja wniosku przez organ prowadzący
zapis w protokole RP
potwierdzenia dyrekcji
potwierdzenia innych instytucji
promocja projektu na terenie gminy
promocja projektu na terenie kraju
promocja projektu na terenie powiatu


Europejski Tydzień Sportu
J. Rybak
E. Walas-Ptak
G. Pastuszka
IX 2015

zdjęcia, , artykuł – strona internetowa, artykuły w prasie
we współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu gminy, trenerami lokalnych klubów sportowych, Nadleśnictwem Zawadzkie oraz emerytowanymi nauczycielami wychowania fizycznego; promocja programu Erasmus+ wśród nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów, Lekcje CLIL Don;t be a couch potato-Be active
Europejski Dzień Języków Obcych
J. Rybak
E. Walas-Ptak
G. Pastuszka
09.2015/16
zdjęcia, , artykuł – strona internetowa, artykuły w prasie
promocja programu Erasmus+. Lekcje rumuńskiego przez Skypa, we współpracy z FRSE i portalem edj.org,pl
Weihnachtsmarkt
J. Rybak
K. Respondek
IX-XII
 2015/16

zdjęcia, film, ozdoby świąteczne, artykuły w prasie
organizacja kiermaszu świątecznego, wystawa; promocja programu Erasmus+
 Projekt Irlandia w naszej szkole
K. Respondek, G. Garus
Cały rok szkolny
zdjęcia, artykuł – strona internetowa, artykuły w prasie
- Dzień Św. Patryka
- Zajęcia poprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Kultury Irlandzkiej i wyjazd naszych uczniów do Poznania, do siedziby Fundacji.
- Zajęcia o Irlandii (na podstawie materiałów otrzymanych z Fundacji), plus gazetki na ten temat na korytarzu.
promocja programu Erasmus+. Lekcje o Irlandii na lekcjach angielskiego, quizy
Wybory do Samorządu Szkolnego połączone z Referendum
D. Raida
J. Rybak
G. Pastuszka
druga połowa września 2015 i 2016
zdjęcia, artykuł – strona internetowa
Referendum w sprawie zdrowej żywności
Współpraca z CEO, Otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Demokracji

Otrzęsiny klas pierwszych.
J. Rybak, K. Respondek
X 2015
X 2016
zdjęcia, artykuł – strona internetowa, artykuły w prasie
promocja programu Erasmus+

Boole2School
G. Garus
3.11.2015r.
sprawozdanie
We współpracy z Uniwersytetem w CORK
1.Kawiarenka poetycka
2.Spotkanie społeczności lokalnej – dzielimy się wrażeniami z mobilności zagranicznych
G. Garus
E. Walas-Ptak
G. Pastuszka
K. Respondek
I. Hadryś
D. Raida
K. Szremska
J. Mlynek
XI 2015
zdjęcia, artykuł – strona internetowa, artykuły w prasie
promocja programu Erasmus+

Założenie Europejskiego Klubu Językowego
G. Garus
E. Walas-Ptak
G. Pastuszka
K. Respondek
I. Hadryś
D. Raida
K. Szremska
J. Mlynek
II 2016
zdjęcia, artykuł – strona internetowa, filmy, prezentacje, artykuły w prasie
członkowie Klubu:
- goszczą studentów AIESEC
- przeprowadzają wywiady
piszą artykuły do Szkolnej Gazety
- przygotowują prezentację w języku angielskim o szkole
- uczestniczą w warsztatach EuroWeek
- biorą udział w projektach międzynarodowych
- prowadzą bloga działalności Klubu
- uczestniczą w różnych akcjach (zbiórka makulatury, żywności, Wszystkie Kolory Świata UNICEF
informacja na temat narzędzi EUROPASSUdział naszych uczniów w  Polish Open Carrom Championship
K. Respondek
I/II 2016
zdjęcia, artykuł – strona internetowa, artykuły w prasie


Dzień Językowy

J. Rybak
E. Walas-Ptak
G. Pastuszka
marzec 2016
marzec 2017
zdjęcia, artykuł – strona internetowa, filmy, artykuły w prasie
(udział szkół podstawowych)
promocja programu Erasmus+
informacja na temat narzędzi EUROPASS

Projekt „Nowe Horyzonty” i  noce filmowe z filmami anglo- i niemiecko-języcznymi
D. Raida
K. Respondek
2015-2017
zdjęcia, artykuł – strona internetowa, filmy, artykuły w prasie
Cykliczne wyjazdy do MDK w Lublińcu, noce filmowe w szkole, konkursy filmowe


Wystawa „Deutschland im Koffer”

J. Rybak
rok szk. 2016/17
Zdjęcia, informacja na stronie szkoły, artykuły w prasie
promocja programu Erasmus+
„Kowalski w Europie” czyli losy Polaków w Unii Europejskiej – projekt dla klas drugich
I. Hadryś
2016/17
Prace uczniów

Lekcje z wykorzystaniem CLIL
G. Pastuszka
E. Walas-Ptak
2016/17
Scenariusze lekcjiDzień Otwarty

Wszyscy nauczyciele

VI 2016
VI 2017

Zdjęcia, filmy, informacja na stronie szkoły, artykuły w prasie
promocja programu Erasmus+
Gazeta Szkolna
I. Hadryś
2016/17
przykładowe egzemplarze gazety,


Współpraca ze szkołą zagraniczną

E. Walas-Ptak, G. Pastuszka

2016 - 2017
Zdjęcia, filmy, informacja na stronie szkoły materiały wypracowane w ramach współpracy
Projekty eTwinning
Wycieczki zagraniczne młodzieży
J. Rybak
2016/17
Zdjęcia, filmy, informacja na stronie szkoły, artykuły w prasie
Organizacja wycieczki -wyjazd do Berlina
Konkursy językowe:
Nauczyciele językowcy
2015-2017
Informacje na temat osiągnięć uczniów

Akcje tematyczne
 Nauczyciele projektu
 2015-2017
Filmy, zdjęcia, artykuły do prasy , wpisy na bloga
- światowy dzień uśmiechu i życzliwości,
- konkurs idiomy w szkole,
-konkursy  świąteczne
Wykorzystanie gier planszowych do nauki języków obcych
Nauczyciele językowcy
2015-2017
Zdjęcia , autorskie gry planszowe7. Mierniki realizacji Projektu:
- analiza porównawcza za pomocą ankiet
- analiza wyników egzaminów gimnazjalnych
- osiągnięcia uczniów w konkursach
- zaangażowanie uczniów i społeczności lokalnej w życie szkoły
- wskaźnik EWD
- narzędzia EUROPASS
- ilość przedsięwzięć realizowanych przez szkołę
8. Analiza ryzyka:

zadanie
ryzyko
działania zapobiegawcze
udział w mobilności
uczestnik projektu nie bierze udziału w szkoleniu
uczestnika projektu zastępuje osoba z listy rezerwowej
zwolnienie uczestnika projektu z pracy/ dłuższa absencja uczestnika projektu
część zadań projektu nie zostanie wykonanych
pozostali uczestnicy projektu przejmują jego zadania
podniesienie kompetencji językowych uczniów
wyniki uczniów niewspółmierne do oczekiwanych
analiza wyników po pierwszym roku realizacji projektu; reorganizujemy plan działań
nawiązanie partnerstwa zagranicznego
nie udaje nam się nawiązać współpracy ze szkoła zagraniczną
zmiana strategii poszukiwańBrak komentarzy :

Publikowanie komentarza